Health & Medical

כיצד משפיעה התפיסה המגדרית על הערכת הכאב?

אינטראקציות בין אישיות, ובכללן הענקת טיפול, מצריכות יכולת לתפוס באופן מדויק את כאבו של האחר, ולו על סמך רמזים לא מילוליים. תפיסה זו עלולה להיות מוטה ע”י גורמים כגון מגדר, מוצא ועוד. הטייה זו עלולה להוביל להערכה בחסר של הכאב ובעקבותיה לטיפול הלוקה בחסר.

במחקר שפורסם בכתב העת The Journal of Pain נערכו שני ניסויים, בהם נבדקה ההשפעה של מגדר על הערכת כאב, ועל הטיפול המומלץ שנלווה להערכה זו.

בניסוי הראשון נכללו 50 נבדקים שצפו בצילומי פנים של גברים ונשים הסובלים מכאב כתף כרוני והתבקשו להעריך את רמת הכאב שלהם. מניתוח באמצעות מודל לינארי רב-שכבתי עלה כי הכאב בקרב הנשים הוערך בחסר בהשוואה לגברים, ובהשוואה לדיווח עצמי של המטופלים בדבר הכאב אותו הם חווים.

בניסוי השני, בו נכללו 200 נבדקים, בוצע שחזור של תוצאות הניסוי הראשון ובנוסף נצפה כי: 1. התפיסה המגדרית הסטראוטיפית של הנבדקים, ובפרט התפיסה בנוגע למוכנות גברים ונשים לבטא כאב הייתה גורם מנבא להטיה בהערכת הכאב. 2. באופן יחסי, נשים סווגו כבעלות רווח רב יותר מטיפול פסיכותרפי בהשוואה לגברים, שנתפסו כמפיקים תועלת רבה יותר מטיפול תרופתי לכאב.

בשני הניסויים, הטיית ההערכה עמדה על ממוצע של 2.45 נקודות בסולם כאב שנע מ-1 עד 100.

לסיכום, ייתכן כי ההטיה בהערכת הכאב על רקע מגדרי מהווה מכשול בעת הטיפול בכאב. מחקרים מסוג זה, החושפים הטיות שונות בקשר לכאב, זיהויו והטיפול בו, הינם בעלי פוטנציאל ליצירת שינוי משמעותי בתחום.

מקור: 

Zhang, L et al. Journal of Pain. 2021;22(9):1048-1059. doi:10.1016/j.jpain.2021.03.001

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button